"ASP.NET MVC Framework 5 Web Developer"
รหัส IT410:   พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ASP.NET ด้วย MVC Framework

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับพัฒนา ASP.NET โดยใช้หลักการ MVC Framework มาร่วมพัฒนา เพื่อให้เป็นเว็บรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยต่อปัจจุบันมากที่สุด เป็นการออกแบบตามหลักการ OOP (Object Oriented Programming) ได้แก่

 Model   เป็นส่วนสำคัญ Business Logic ที่คอย ดึงข้อมูลและเก็บข้อมูลไปยัง แหล่งเก็บข้อมูล
 View   เป็นการนำ Model มาแสดงผลเป็น Presentation Logic นั่นคือทำหน้าที่แสดงข้อมูลให้กับ user
 Controller   คือผู้ควบคุมประสานงาน เป็น Application Logic กำหนดว่าจะนำเอาข้อมูลไปแสดงที่ใด

 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรมมีประสิทธิภาพ ลดความซับซ้อน สามารถสร้าง Model ด้วย Entity Framework ได้, ออกแบบ Controller ควบคุมการทำงานของเว็บได้ พร้อมตัวอย่างแอปพลิเคชั่นไปใช้งานจริง

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ควรมีพื้นฐานการพัฒนาเว็บไซต์มาบ้าง จะทำให้เรียนได้เร็วขึ้น
 • ควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น C#, VB หรือ Java เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • พัฒนา Application ด้วย MVC Framework ได้
 • ออกแบบ Model ด้วย Entity Framework ได้
 • ออกแบบ Controller เพื่อควบคุมการทำงานของเว็บได้
 • สามารถต่อยอดพัฒนาโปรเจคขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
เสาร์เสาร์ 13 พ.ย.13, 20, 27 พ.ย 4 ธ.ค. 64
เสาร์เสาร์ 14 พ.ค.14, 21, 28 พ.ค. 4 มิ.ย 65
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • หลักการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น
 • พื้นฐาน ASP.NET WebForms
 • Web Standards and Others
 • โครงสร้างของ ASP.NET MVC
 • Controllers, Models, and Views
 • URL Routing
 • Controllers and Actions
 • การสร้าง Controller
 • Action Selectors
 • Action Filters
 • การคืนค่าด้วย ActionResult
 • การกำหนด Parameters

 • ส่วนที่ 2
 • การสร้าง Views
 • เข้าใจการทำงานของ View Engines
 • แสดงค่าด้วย ViewData and ViewBag
 • สร้าง Templates and Scaffolding
 • การกำหนด Layout Pages
 • การสร้าง Model
 • รู้จัก ADO.NET
 • รู้จัก Entity Framework
 • Routes and URLs
 • การทำงานของ Routing
 • ข้อกำหนดของ Routes

 • ส่วนที่ 3
 • รู้จักHTML Helpers
 • ชนิดของ HTML Helpers
 • ทดสอบ Basic Helpers
 • Strongly-Typed Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องด้วย HTML Helpers
 • การตรวจสอบความถูกต้องฝั่ง Client

 • ส่วนที่ 4
 • Authentication
 • ASP.NET Identity
 • Using Windows Authentication
 • Passing Data Using ViewData, ViewBag, TempData, Session Variables
 • Building Custom Account Controller
 • Configuring Forms Authentication
 • Ajax Introduction
 • Controller Actions for Ajax
 • Ajax Helpers

 • ส่วนที่ 5
 • Using HTTP as an Application Protocol
 • Content Negotiation
 • Attribute Routing
 • API Controller
 • การ Deployment Project
 • นำเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้วขึ้นใช้บน Server

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site