ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

Hotline :   02-958-3933
อุดมศักดิ์ : 086-409-1075
สุกัญญา :  085-338-1232
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"AutoCAD 2016 - 2D Designing"
รหัส IT601:   ออกแบบงานวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม 2D ด้วย AutoCAD 2016

ภาพรวมหลักสูตร

โปรแกรมแรกที่ทุกคนนึกถึงในการเขียนแบบ AutoCAD 2016 จุดเด่นคือ ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถครอบคลุมงานเกือบทุกประเภท เนื้อหาการเรียนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแบบ 2 มิติ, ทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรม, เขียนแบบที่ได้มาตราฐาน, การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้อง, การ Export งานไปพัฒนาต่อยังโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ เช่น 3DsMAX, SketchUp, Rhinoceros เป็นต้น

 

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนงานในรูปแบบที่หลากหลายตลอดหลักสูตร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในจริงต่อไป เช่น งานสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ออกแบบผลิตภัณฑ์, ตกแต่งภายใน, ระบบไฟฟ้า รวมทั้งวงจรเครื่องกลได้อีกด้วย

 

(สามารถเลือกเรียนเวอร์ชั่น 2010, 2013 หรือ 2016 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนแบบใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจโครงสร้างงาน 2D แบบต่างๆ และมาตราฐานสากลของการเขียนแบบ
 • ได้ฝึกฝนเขียนแบบงาน 2D ในรูปแบบที่หลากหลายตลอดหลักสูตร เพื่อใช้งานจริงได้ทันที
 • สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD 2016 ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 20 ต.ค.20, 27 ต.ค., 3 พ.ย. 62
เสาร์เสาร์ 26 ต.ค.26 ต.ค., 2, 9 พ.ย. 62
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 4 พ.ย.4, 5, 6 พ.ย. 62
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 6 พ.ย.6, 7, 8 พ.ย. 62
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • หลักการเขียนแบบในงานประเภทต่างๆ, รู้จักกับโปรแกรม AutoCAD 2016
 • เริ่มต้นในการเขียนแบบ 2 มิติและหลักการเขียนแบบระดับสากล
 • หลักการในการกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit)
 • ปรับหน้าจอในส่วนของ Tool Palettes , Command Line ให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • กำหนดขอบเขตในการเขียนแบบและตั้งระยะ Grid & Snap
 • เขียนเส้นตรง (Line)ในรูปแบบต่างๆ, กำหนดค่าแบบแอบโซลุท คอร์ออร์ดิเนท รีเลทีฟ คอร์ออร์ดิเนทระยะ
 • การอ้างอิงมุม และการเปิด / ปิด Ortho และการวัดมุมแบบ Polar Angle Measurement
 • ย่อ ขยาย งาน การใช้ Pan เลื่อนภาพเพื่อความสะดวกในการเขียนแบบ
 • ใช้เครื่องมือในการแก้ไขแบบเบื้องต้น
 • สำรองข้อมูลไฟล์แบบที่ได้สร้างเสร็จแล้วและการกำหนดการบันทึกงานอัตโนมัติ
 • บันทึกข้อมูลสำหรับใช้งานใน Version 13, 14, 2000, 2002, 2004, 2013 และ 2016
 • การขึ้นงานเขียนแบบในรูปแบบต่างๆ, เขียนสี่เหลี่ยม (Rectang) และวงกลม (Circle)
 • การคัดลอก และ การคัดลอกวัตถุแบบหลายๆ ชิ้น
 • การเคลื่อนย้ายวัตถุ ในรูปแบบต่างๆ
 • ใช้เครื่องมือเพื่อความแม่นยำในการเขียนแบบ
 • การใช้ Object Snap Tracking
 • วัดระยะห่างและมุมระหว่างจุดสองจุด ด้วยคำสั่ง Dist
 • กำหนดลำดับขั้นการทำงาน (Layer) ,รูปแบบของเส้น (Linetype)
 • ใช้แถบรายการต่าง ๆ บนทูลบาร์ Object Properties
 • การจัดกลุ่มภายในแบบแปลน

 • ส่วนที่ 2
 • กำหนด Scale ของเส้นแบบต่างๆ (Ltscale)
 • เปลี่ยนเลเยอร์ใช้งาน โดยใช้ Layer ที่ถูก Current (Ai_molc)
 • คัดลอกคุณสมบัติของวัตถุไปใส่ในอีกวัตถุหนึ่งด้วย Matchprop
 • จัดการสถานะของเลเยอร์,การตรวจสอบวัตถุในเลเยอร์,การเคลื่อนย้ายเลเยอร์
 • เปลี่ยนเลเยอร์ให้อยู่ในเลเยอร์ที่ใช้งานอยู่,การคัดลอกเลเยอร์ไปยังเลเยอร์ใหม่
 • ใช้งานเลเยอร์ที่ต้องการเลเยอร์เดียวชั่วคราว และการเรียกกลับ
 • การปิดเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือกและเปิดเลเยอร์
 • การแช่แข็งเลเยอร์ของวัตถุที่ถูกเลือก และการละลายเลเยอร์
 • การล็อคเลเยอร์ทั้งหมดด้วยคำสั่งและการปลดล็อคเลเยอร์ทั้งหมด
 • การรวมเลเยอร์ และการลบเลเยอร์
 • การเขียนรูปหลายเหลี่ยมแบบต่างๆ
 • ใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น ,การสร้างเส้นคู่ขนาน
 • ใช้คำสั่งในการเขียน Polyline และแปลง Line เป็น Polyline
 • ใช้คำสั่งเพื่อรวมเส้น,แก้ไขปลายเส้น ตัดเส้น (Trim / Extend), ตัดเส้นด้วยคำสั่ง Break
 • ใช้คำสั่งลบมุมตัดและลบมุมโค้งของเส้นตรง (Chamfer / Fillet)
 • การ Set Point Style และเขียนจุดอ้างอิง Point
 • ใช้คำสั่งในการแบ่งส่วนของเส้นตามระยะที่กำหนดหรือเท่าๆ กัน (Divide / Measure)
 • ล้างจอภาพด้วยคำสั่ง Redraw , Regen และ Regen all
 • คำนวณหาพื้นที่และเส้นรอบรูปของที่ดินหรือแบบแปลน (Area)

 • ส่วนที่ 3
 • สร้างรูปตัดและรูปด้านโดยการอ้างอิงจากแบบแปลน
 • ยืดและหดวัตถุหลายชิ้นพร้อมกัน,การคัดลอกวัตถุหลายๆ ชิ้นในครั้งเดียว
 • สร้างเส้นคู่ขนานแบบหลายๆ เส้นภายในครั้งเดียว
 • ใช้คำสั่งคัดลอกวัตถุจำนวนมาก
 • ใช้คำสั่งในการเขียนเส้นคู่ขนาน , การใช้คำสั่งสร้าง Polyline แบบปิด
 • การปิดบังส่วนที่ไม่ต้องการให้แสดง และ เพื่อให้ปิด/เปิด แสดงส่วนที่ปิดบัง
 • เครื่องมือในการเขียนส่วนโค้งแบบ Arc , Circle , Ellipse , Donut
 • ใช้คำสั่งในการแก้ไขความยาวเส้น ยืด หด เส้น
 • หมุน (Rotate) และพลิกกลับด้าน (Mirror) และ การย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยการหมุนและเคลื่อนที่
 • ใส่ลวดลายให้กับชิ้นงาน (Bhatch)และแก้ไข Hatch และสามารถตัดได้
 • กำหนดให้ Hatch สามารถสั่ง DRAWORDER , การใส่ลวดลายแฮทช์แบบพิเศษ
 • กำหนดตัวอักษร รูปแบบ มาตราส่วนและการใช้ภาษาไทยในงาน AutoCAD
 • กำหนดชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษร
 • เขียนตัวเลข ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • แก้ไข ชนิด สี ขนาดความสูงของตัวเลขและตัวอักษรที่สร้างไว้แล้ว
 • ใส่สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง ระดับบวกลบ องศา
 • การระเบิดตัวอักษรให้เป็นเส้นธรรมดา
 • เขียนตัวอักษรตามแนวโค้ง, การหมุนตัวอักษร , การเขียนเลขลำดับตัวอักษร

 

      Workshop: ทดลองเขียนแบบงานที่หลากหลาย มากกว่า 20 ชิ้น พร้อมสั่งพิมพ์ และทำไฟล์สำหรับพร้อมใช้งาน

 


 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site