"Visual Basic.NET 2022 with SQL Server"
รหัส IT501:   พัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET 2022 พร้อมติดต่อฐานข้อมูล SQL Server

ภาพรวมหลักสูตร

เรียนเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic.NET (VB.NET) ซึ่งใช้พัฒนา Window Application ที่นิยมไปทั่วโลก โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่คำสั่งเบื้องต้น แนวคิด และขั้นตอนการสร้างโปรแกรมไปใช้งานจริง การเรียนจะเน้นเฉพาะส่วนที่สำคัญ มีประโยชน์นำไปใช้งานได้จริง พร้อมโจทย์ตัวอย่างปฏิบัติ รวมไปถึงการติดต่อฐานข้อมูล SQL Server ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนนำไปสร้างโปรเจ็คที่ใช้งานจริงได้

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา ได้โปรเจ็คจำลองสมจริง มีระบบล็อคอินและระบบหลังบ้านที่ทำงานกับฐานข้อมูลได้ พร้อมนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

(เลือกเรียนเวอร์ชั่น 2017 / 2019 หรือ 2022 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 8,500 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ VB.NET ได้คล่องแคล่ว สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล SQL Server ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 5 วัน)
พฤหัส, ศุกร์อังคาร 6 ก.พ.6,8,9,15,16 ก.พ 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 19 ก.พ.19,20,26,27,28 ก.พ 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 11 มี.ค.11,12,18,19,20 มีนาคม 2567
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 17 เม.ย.17,18,19,25,26 เมษาน 2567
เสาร์เสาร์ 20 เม.ย. 20,27 เม.ย 4,11,18 พ.ค 2567
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 9 พ.ค.9,10,15,16 ,17 พ.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • แนะนำภาพรวมหลักสูตร Overview Visual Studio 2022 (ระบุเวอร์ชั่นที่ต้องการก่อนเรียนได้)
 • How to Create, Save, Open Project
 • VB Statement structure
 • Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name)
 • Example Event Form.Load, Example Event Click
 • Visual Basic Intellisense
 • Create Object as Form, Button, Label, TextBox, Radio, ComboBox, Group Box
 • Customize properties using event-driven
 • How to convert String to number, String Concatenation, vbNewLine
 • Workshop 1: Create text label button to calculate data
 • Workshop 2: Event Driven Program
 • Workshop 3: Create Calculate Employee Salary Program

 • ส่วนที่ 2
 • Type of Variable, What is Variable and how to declarations
 • Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators
 • Array variable
 • For….. loop, Do…...While
 • Messagebox and InputBox
 • Datetime datatype, create and assign value
 • Datetime Function .Add(), DateDiff() Function
 • Exit, IsNumberic() Function, Val() Function, CInt() Function
 • Sub procedure with and with-out parameter
 • Function (Return, Exit), Parameter with Optional
 • Local Variable, Global Variable
 • Workshop 4: MenuStrip in Main Form
 • Workshop 5: Datetime Calculate Program
 • Workshop 6: Messagebox & InputBox Program
 • Workshop 7: Calculating using Sub and Function

 • ส่วนที่ 3
 • Namespace
 • File and Directory
 • File Stream Command
 • OpenFileDialog, ColorDialog, FontDialog
 • External File Process as Word, Excel, PDF
 • PictureBox using with picture file
 • DataGridView Introduction
 • DataGrid Basic Command with Rows, Column, Item
 • DataGridView important command by selecting data
 • Workshop 8: Open file Word, Excel, PDF, JPG, Text
 • Workshop 9: Show database using DataGrid by Free-text search
 • Workshpo 10: Sample Shopping Cart to calculating product stock

 • ส่วนที่ 4
 • Introduction to SQL Server 2022 database
 • Database designing concept
 • Ado.net and Database Fundamental
 • SQL Connection, command, Datareader
 • Using database query
 • Select... Where Condition, Like
 • Order by … Asc/Desc
 • Aggregate Function With Group by
 • Select with Left Join, Inner Join
 • Insert Query, Update Query, Delete Query
 • Workshop 11: Database Connection Using Connection String
 • Workshop 12: Select, Insert, Update, Delete Sample Query

 • ส่วนที่ 5
 • Create Sample Program Using DataGridView
 • Basic DataGridView Command, Columns, Rows
 • Try...Catch...Finally Command
 • Workshop 10: Product List Form, Searching, Insert, Update, Delete
 • Workshop 11: Create Sample Stock Management Form
 • Introduction to Crystal Report
 • Basic Crystal Report Design
 • Using function as Sum, Avg, Count, Max, Min etc.
 • Create Form showing report data
 • Add parameters to Report
 • Create project setup and deployment, Making to Execute File
 • Workshop 13: Create Sales Report
 • Workshop 14: Create Deployment Software

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site